Arbeidsmediation

In ons leven neemt werk een belangrijke plaats in. Voor ons levensonderhoud zijn we afhankelijk van werk. We vinden voldoening in werk, er ontstaan sociale contacten tijdens het werk en we ontlenen status aan ons werk. Kortom, werk is erg belangrijk voor mensen. Bovendien is de arbeidsrelatie een van de meest intensieve vormen van relaties die we kennen. Het is logisch dat een conflict op het werk veel impact heeft.

Conflicten op het werk worden meestal veroorzaakt door miscommunicatie, botsende karakters, gebrek aan erkenning en waardering, onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden en als gevolg van reorganisaties. Vaak is een arbeidsconflict de aanleiding voor een ziekmelding. Zowel werkgever als werknemer kunnen een beroep op mediation doen. De bedrijfsarts of personeelschef is vaak de verwijzer met als doel de re-integratie sneller te laten verlopen of afscheid van elkaar te nemen.

Arbeidsmediation bestaat uit een of enkele gesprekken, waarbij er aandacht is voor de percepties van partijen op hetgeen er is gebeurd volgens hen, aandacht is voor hun belangen en ook aandacht wordt besteed aan de relevante economische en juridische aspecten, zoals de relatie met het UWV, Wet Verbetering Poortwachter en het functioneren van de Arbodienst.

Partijen komen gezamenlijk tot een oplossing. Doordat de oplossing door beide partijen wordt aanvaard is de uitkomst voor de toekomst bestendiger. Het informele karakter van mediation draagt er vaak toe bij dat de arbeidsrelatie kan worden hersteld of dat men op een goede manier uit elkaar gaat, waarbij de gemaakte afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.