ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TEWES CONSULT COACHING EN ADVIES

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtnemer: Tewes Consult, Coaching & Advies, maakt onderdeel van P.B. Business Communication BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 65479; – Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de Werkzaamheden verstrekt;
– Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verrichten en geleverde Werkzaamheden, waaronder de levering door Opdrachtnemer van diensten, inclusief maar niet beperkt tot het verzorgen van coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten (van opdracht) en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
5. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede voor al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming opdrachten en overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte, waarin de Werkzaamheden zijn omschreven, (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig tot een maand na dagtekening daarvan, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer is te alle tijden gerechtigd de offerte of aanbieding te herroepen voor zover de Werkzaamheden niet zijn aangevangen.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden heeft verstrekt.
4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Opdrachtnemer te zijn gegeven, en niet aan een aan Opdrachtnemer verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Opdrachtnemer verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.